������ �������

����� �������

������ ������

10:19 - شنبه, 16 آذر 1398   
         

آدرس: خراسان شمالی- بلوار امام رضا(ع)- سایت اداری-پشت فرمانداری،شهرداری فاروج

کد پستی:9481847334

شماره های تماس (کد شهرستان 058)

دفتر شهردار: 36422287

دفتر حراست 36424050

شهرسازی 36425596

امور مالی 36425595

روابط عمومی و دفتر شهردار:36422012پورتال شهرداری فاروج
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS