06:33 - يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398   
         

عنوان : تعریض خیابان شهید ذبیحی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۹:۴:۳۶

تعریض خیابان شهید ذبیحی به متراژ 10 متر مربع که مربوط به ملک مسکونی یک شهرونده بوده است که شهرداری طبق توافقنامه مبلغ حدودأ150 میلیون ریال با نامبرده در خصوص بدهی ها تهاتر نموده است.

بازگشت          
 
پورتال شهرداری فاروج